Úvodní strana » Dokumenty » Úhrada nájemného » Obecné informace


Obecné informace

Měsíční předpis záloh na úhradu nájemného (příspěvku vlastníka) a na služby s tímto užíváním spojené

Stavební bytové družstvo Vám zašle měsíční předpis záloh platný k prvnímu dni příslušného měsíce. Poté Vám bude zasílán pouze v případě změny celkové částky měsíční úhrady záloh (např. snížení – zvýšení zálohových plateb, navýšení příspěvku do fondu dlouhodobé zálohy, apod.). Změna je obvykle uvedena v poznámce nového měsíčního předpisu. Platí vždy poslední úprava předpisu.

Pro členy družstva – nájemce:

  • Splatnost měsíčního předpisu záloh na úhradu nájemného a na služby s tímto užíváním spojené je vždy k 20. dni kalendářního měsíce za daný měsíc (např. za září je splatné k 20. 9.).
  • Nezaplatí-li nájemce měsíční předpis do 5-ti dnů po splatnosti, tedy nejpozději do 25. dne v daném měsíci, je povinen hradit družstvu penalizaci ve výši 1 promile dlužné částky za každý den prodlení, nejméně však 10 Kč za každý i započatý měsíc prodlení.

Pro vlastníky bytu:

  • Vlastníci jsou povinni hradit měsíční předpis záloh na úhradu příspěvku vlastníka a na služby s tímto užíváním spojené dle smlouvy o zajišťování správy společných částí domu do 20. dne kalendářního měsíce, pokud nemají ve stanovách SVJ odsouhlaseno jinak.
  • V případě prodlení platby do 5-ti dnů po její splatnosti, tj. do 25. dne (včetně) v daném měsíci, je vlastník povinen zaplatit penalizaci ve výši 1 promile dlužné částky za každý den prodlení, nejméně však 10 Kč za každý i započatý měsíc prodlení.
  • Potvrzení pro jiné orgány vydané na vlastní žádost je zpoplatněno dle aktuálního sazebníku poplatků za úkony družstva.