Úvodní strana » Družstvo » SBD HODOŇAN » Historie družstevnictví


Historie družstevnictví

První bytové družstvo bylo v českých zemích založeno již za rakousko-uherska v roce 1903 pod názvem Společenstvo pro zřizování bytů. Po vzniku československého státu v roce 1918 existovalo již na 165 různých bytových sdružení. Po skončení 2. světové války bylo bytové družstevnictví v ČSR reprezentováno 442 stavebně bytovými družstvy. Jejich počet rychle vzrůstal a zejména v letech 1947 – 1948 se bytové družstevnictví významnou měrou podílelo na obnově válkou postiženého bytového fondu. Koncem roku 1948 u nás existovalo již 942 stavebních bytových družstev. V nastupujících socialistických poměrech po roce 1948 dochází pak ke sjednocení čs. bytového družstevnictví a k zaměření družstevní bytové výstavby především na výstavbu velkých nájemních domů a na zprůmyslnění výstavby (panelizace, typizace).

Dosavadní existující společenstva pro zřizování bytů a různá bytová sdružení se přetvářejí v jednotný typ bytových družstev a slučují se do větších celků v rámci stávajících okresů, čímž bylo v ČSR vytvořeno celkem 82 okresních bytových družstev, která pak v roce 1954 byla přejmenována na Lidová bytová družstva.

K dalšímu velkému rozmachu bytového družstevnictví u nás došlo v roce 1959 po vydání zákona č. 27/1959 Sb. o družstevní bytové výstavbě. Vznikala jak družstva občanů tak družstva při podnicích, která řešila bytové potřeby svých zaměstnanců.

Od poloviny roku 1964 byla rozdělena působnost v řízení SBD mezi Ústřední radu družstev a národní výbory.

V letech 1966 až 1970 bylo za poměrně krátkou dobu vybudováno více než 157 tisíc družstevních bytů, což činilo více než 56% všech dokončených bytů za uvedené období. Tento vývoj úspěšně pokračoval i v dalších letech. Růst počtu bytových družstev, rozšiřování členské základny a vzrůstající celospolečenský význam této formy bytové výstavby vedly k vytvoření vlastní svazové organizace – v únoru roku 1969 vznikl Český svaz bytových družstev.

Vznikem Českého svazu bytových družstev byla zahájena další etapa v rozvoji bytového družstevnictví. Malá družstva byla slučována, případně včleněna do velkých a perspektivních družstev. Po reorganizaci bylo ve 264 stavebních bytových družstvech sdruženo 765.229 členů.

Za období let 1959 až 1982 bylo předáno do užívání 526.975 družstevních bytů a svépomocí bylo v letech 1970 až 1982 postaveno 96.528 bytů.

Po listopadu 1989 souběžně se změnou politických a hospodářských poměrů v zemi bytové družstevnictví až do současnosti prodělává období stagnace, podmíněné finančními možnostmi další bytové výstavby a také legislativní nejistotou, související s postupným vytvářením a vývojem koncepce nové, demokratické společnosti a dosud neujasněným přístupem nové garnitury politiků k této problematice.