Úvodní strana » Družstvo » Informační vývěska » Informace k vyúčtování služeb


Informace k vyúčtování služeb

Upozornění: Počty osob v bytě


Žádáme Vás o nahlášení počtu osob a současně Vás upozorňujeme na povinnost oznamovat poskytovateli služeb, tj. správci, HODOŇANU, stavebnímu bytovému družstvu, změnu počtu osob, která vyplývá ze zákona č. 104/2015 ze dne 10.4.2015, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytu. Při nesplnění této povinnosti je příjemce služeb (nájemce bytu) povinen zaplatit poskytovateli služeb (správci) pokutu, dle platných předpisů.

Na základě této skutečnosti Vás upozorňujeme na oznamování bez zbytečného odkladu změny v počtu osob, u kterých lze mít za to, že s Vámi budou žít v bytě po dobu delší než dva měsíce v průběhu zúčtovacího období. To platí i tehdy, přenechá-li nájemce byt k užívání jiné osobě.