Úvodní strana » Družstvo » Informační vývěska » Pojištění majetku a odpovědnosti občanů


Pojištění majetku a odpovědnosti občanů

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů


Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem domácnosti

Pojistná smlouva č. 7720874262 (dále jen „PS”), umožňuje BD a SVJ pojištění ve prospěch domácností (uživatelů bytových jednotek). Každý uživatel bytu ze zákona odpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s užíváním bytové jednotky. Pokud svým chováním, opomenutím, nedbalostí apod. zapříčiní událost, která způsobí újmu třetím osobám, je povinen takto vzniklou škodu nahradit příp. uvést věci do původního stavu.
Pojištění takové odpovědnosti se nejčastěji individuálně sjednává společně s pojištěním domácnosti, avšak neexistuje právní důvod, jak “přinutit” všechny uživatele bytů v domě, aby si takové pojištění uzavřelo a “chránilo” tak ostatní obyvatele domu před následky svého jednání. Takto vyjednanou formou může být toto pojištění sjednáno BD či SVJ ve prospěch všech uživatelů bytových jednotek bez ohledu na to, zda takové pojištění již sjednáno mají či nikoli.

Pojištění je konstruováno právě s ohledem na stávající stav, kdy v rámci bytového domu existují “pojištění” i “nepojištění” uživatelé bytových jednotek. Efekt u nepojištěných uživatelů, je zřejmý. Způsobí-li nepojištěný uživatel někomu škodu, odpovídá za ni a musí ji nahradit z vlastních prostředků. Tento závazek však může nově přenést na pojišťovnu a ten tento stav už nebude pociťovat jako vlastní finanční újmu. Pro uplatnění náhrady škody se postupuje obdobně, jako u pojištění “klasické” odpovědnosti za škodu, tzn. poškozený písemně uplatní svůj nárok a doloží doklady o jeho rozsahu a výši. Viník sdělí pojistiteli svoje pochybení a pojistitel škodu následně hradí.

Pojištění přináší významný užitek i pojištěným uživatelům bytů. Těm sice stávající pojištění kryje situaci, kdy škodu někomu způsobí, ale nemusí je plně chránit, pokud je škoda způsobena jim samotným. Pokud těmto způsobí škodu nepojištěný uživatel, domáhají se náhrady často velmi obtížně. Dále si pak tito pojištění uživatelé za 100 Kč resp. 85 Kč ročně de facto navýší svůj limit odpovědnosti za škody ze svého jednání na 3 mil. Kč, neboť u běžných občanských pojistek se nejčastěji pohybuje v rozmezí 0,5 – 1 mil. Kč.

Uzavřít nabízené pojištění mohou výlučně Bytová družstva nebo Společenství vlastníků jednotek, kteří se připojili k Rámcové pojistné smlouvě č. 7720613510 v aktuálním znění, tím že prostřednictvím Přihlášky uzavřeli minimálně povinné druhy pojištění. Pojištění lze uzavřít pro všechny vlastní a spravované bytové jednotky, či pouze pro vybrané, avšak minimální počet takto pojištěných jednotek musí být:
Pojištění uzavírá BD nebo SVJ, ve prospěch uživatelů bytových jednotek a tím dochází k dalším zkvalitnění poskytovaných služeb a současně k vyššímu standardu pojistné ochrany.

Stáhněte si Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů