Úvodní strana » Družstvo » SBD HODOŇAN » Historie stavebního bytového družstva HODOŇAN


Historie stavebního bytového družstva HODOŇAN

Stavební bytové družstvo HODOŇAN bylo založeno na ustavující schůzi dne
27. 2. 1963 a dne 6. 6. 1963 zaregistrováno v podnikovém rejstříku u Městského soudu v Brně.

Za dobu své existence budovalo bytové družstvo HODOŇAN i se svými právními předchůdci bytové domy po celém okrese Hodonín, a to zčásti svépomocí, převážně však dodavatelským způsobem. Nejstarší sídliště s družstevními domy je U Mariny (dříve sídliště Klementa Gottwalda) z poloviny 60 let. Největší je pak sídliště Jihovýchod z let 90.

První bytové družstvo v Hodoníně vzniklo již v roce 1959 jako I. stavební bytové družstvo občanů. Bylo vedeno představenstvem v čele s pány Lorencem, Málkem a nejdéle panem Koštuříkem. Výsledkem činnosti tohoto družstva byla výstavba 168 bytů v hodonínské Bažantnici.

Z důvodu narůstajícího počtu zájemců o družstevní bydlení bylo tehdejšími představiteli města rozhodnuto o vytvoření nového bytového družstva, které povede celou výstavbu družstevního bytového fondu v následujících letech. Na první členské schůzi SBD Bažantnice II se sešlo 140 členů družstva a schválilo pořadník na obsazení svých prvních 54 bytových jednotek na ulicích Žižkova – Březinova – Smetanova v Hodoníně. Tehdejší představenstvo vedl Ing. Antonín Janda.

V roce 1964 mělo družstvo již 300 členů. V tuto dobu se začalo hovořit o budování nového sídliště v Hodoníně (sídliště Klementa Gottwalda, dnes U Mariny), kde bytové družstvo sehrálo významnou roli ve výstavbě bytů. Z celkového počtu 777 vystavěných bytů bylo 702 bytů družstevních.

V roce 1965 představenstvo družstva zahájilo spolupráci s vedením Jihomoravských lignitových dolů v Hodoníně pro společnou výstavbu sídliště U cihelny (KG). V této době byly rovněž zpracovány nové stanovy, schválené dne 29. 10. 1964 a družstvo změnilo název na II. stavební bytové družstvo občanů při Městském národním výboru a ostatních organizacích. Tehdejší představitelé družstva byli doplněni o zástupce Jihomoravských lignitových dolů.

Teprve v roce 1966 má družstvo svou první administrativní pracovnici (Marie Hajduchová), která zpracovávala veškerou účetní agendu a zajišťovala styk s členy družstva. Do té doby byla veškerá agenda zpracovávána jednotlivými členy představenstva.

S rozšiřující se činností družstva již nedostačovala pouze práce voleného dobrovolného orgánu družstva – představenstva a byl vyhlášen konkurs na obsazení místa ředitele II. stavebního bytového družstva v Hodoníně. V té době družstvo již disponovalo základními prostředky ve výši cca 50 mil. Kč. Od 1. ledna 1969 byl na místo ředitele a vedoucího pracovníka kanceláře přijat pan Vladimír Polášek, který řídil veškerou správní činnost a další činnosti, které nepříslušely voleným orgánům. Předsedou představenstva byl představenstvem zvolen ing. Antonín Janda.

V politicky rušných letech 1968 – 1971 došlo ke změnám ve složení představenstva družstva a kontrolní komise, byly přijaty nové stanovy, jednací řád.

V letech 1973 a 1974 došlo i v Hodoníně k integraci malých družstev a vzniklo jedno silné bytové družstvo. 12. listopadu 1975 shromáždění delegátů schválilo nový název družstva: HODOŇAN, stavební bytové družstvo. Nově přijaté stanovy v roce 1976 změnily organizaci vedení družstva – funkce ředitele byla zrušena a družstvo vedl zvolený předseda družstva (Vladimír Polášek). Funkční období bylo čtyřleté.

Při dalších volbách 24. dubna 1980 byl předsedou družstva zvolen Ing. Antonín Janda, který stál v čele družstva až do roku 1990.

Rozhodnutím Jm KV ČSBD Brno ze dne 15. 12. 1980 bylo zrušeno Okresní výstavbové bytové družstvo a HODOŇAN stavební bytové družstvo, převzalo některé činnosti a majetek OVBD. Dnem 1. ledna 1981 vstoupilo OVBD do likvidace. V roce 1980 mělo družstvo již 2.937 bydlících i nebydlících členů a spravovalo 2.301 bytů v Hodoníně i obcích mimo Hodonín. Členové družstva byli o veškerém dění pravidelně informováni prostřednictvím delegátů na shromážděních, která se konala zpravidla 2x ročně. Na jarních shromážděních delegátů byly schvalovány výsledky hospodaření předcházejícího roku a podzimní shromáždění bylo více pracovní, kdy se řešily provozní problémy samospráv.

Listopad 1989 zahájil sérii změn, které se dotýkaly i bytového družstva. Zákon 176/1990 Sb. přinesl změnu v tom, že Svaz bytových družstev přestává být nadřízeným orgánem družstev a družstva jsou povinna do 30. 4. 1991 přijmout změny stanov, které vyplývají ze změn čl. 4 a 6 Ústavy ČSFR. Delegáti schválili změny stanov na shromáždění dne 10. 4. 1990, na tomto shromáždění proběhly i volby do představenstva a kontrolní komise družstva. Předsedou družstva byl zvolen Pavel Balaja.

Od roku 1990 probíhala výměna ocelových balkonů za předsazené lodžie na domech na sídlišti U Mariny, kolaudace proběhla na podzim roku 1992. Veškeré náklady byly v plném rozsahu uhrazeny z prostředků na vady panelové technologie. Družstvo zabezpečovalo výměnu lodžií i pro domy Městské bytové správy. V tomto období dochází ke stagnaci zahájení výstavby nových bytů, dokončují se pouze rozestavěné byty. V listopadu roku 1992 byly předány do užívání poslední dokončené byty na sídlišti Jihovýchod. Tím byla větší družstevní bytová výstavba ukončena.

Na shromáždění delegátů 12. 11. 1992 rozhodovali delegáti o transformaci družstva ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 42/1992 Sb. a obchodního zákoníku. Jednak proběhla právní transformace přijetím nových stanov a jednak majetková transformace, kdy delegáti rozhodli o převodech bytů do osobního vlastnictví nájemců.

V březnu 1994 je schválen zákon č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů a delegáti na svém jednání v prosinci 1994 uložili představenstvu družstva na základě žádostí členů zabezpečit převody bytů do vlastnictví v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb. a následně pak v červnu 1995 shromáždění delegátů potvrdilo právo člena stavebního bytového družstva HODOŇAN vyzvat družstvo k uzavření smlouvy o převodu bytu do vlastnictví kdykoliv po termínu stanoveném zákonem č. 72/94 Sb.

Z důvodu poskytnutí vysoké finanční půjčky brněnské firmě RKD a jejího nevrácení došlo v družstvu nejprve k omezení pravomocí předsedy družstva až k předčasným volbám do orgánů družstva v dubnu 2000. Byl změněn model řízení družstva. Výkonným a statutárním orgánem družstva je 9 členné představenstvo, které řídí činnost družstva a běžnou činnost v postavení vedoucího organizace řídí ředitel družstva.

Neustále probíhají převody bytů do vlastnictví členům družstva, družstvo spravuje byty vlastní, byty SVJ i cizí byty.

V současné době HODOŇAN, stavební bytové družstvo spravuje 4 028 bytů a 56 vestavěných garáží ve 156 obytných domech, z toho je 45 domů s 355 byty v obcích mimo Hodonín.