Úvodní strana » Služby » Technická oblast » Metodika provozování kamerových systémů


Metodika provozování kamerových systémů

Stanovisko ÚOOÚ (Úřad pro ochranu osobních údajů) č. 1/2016 k umístění kamerových systémů v bytových domech


Úřad ve svém stanovisku zdůrazňuje, že pro pořizování kamerových záznamů v bytovém domě musí být dány objektivní důvody, tj. ochrana lidského života a zdraví, ochrana majetku nebo prevence před vandalismem. Každý provozovatel kamerového systému v bytovém domě je i v průběhu provozu povinen kdykoliv prokázat, že kamerový systém má svůj objektivní důvod, a je řešením proporcionálním (tzn., že vedle použití záznamových kamer jsou používány i další způsoby ochrany majetku a osob – např. uzamykání vchodových dveří, sklepů, instalace mříží apod.) – v dalším viz § 5 odst. 1. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“).

Stanovisko v zásadě rozděluje prostory v domech na 2 typy:

 1. 1) Sklepy a půdy a vchody do nich, garáže, kočárkárny, kolárny, prostory dopisních schránek, vnější plášť budovy (a jeho bezprostřední okolí), vstupní dveře do domu, vstupní chodby k výtahům a k schodištím, včetně výtahů a schodišť. V těchto prostorách je možno instalovat kamerové systémy bez souhlasu nájemců či vlastníků bytů za podmínek výše uvedených, a dále je třeba (souběžně) dbát na pečlivé nastavení kamerového systému, zejména úhlu záběru kamery tak, aby současně bez dalšího posouzení nebyla snímána i místa jiná a nebylo tím závažně zasaženo do soukromého a osobního života obyvatel či návštěvníků domu.
 1. 2) Prostory vchodových dveří do bytů. Podle stanoviska Úřadu by kamerovým sledováním vchodových dveří do bytů mohlo docházet k závažným zásahům do práva na ochranu soukromého a osobního života obyvatel domu, proto lze provozovat kamerové systémy zaměřené na konkrétní byty pouze v opravdu výjimečných a odůvodněných případech a pouze se souhlasem všech obyvatel dotčených bytů.

Doba uchování záznamů kamer musí být stanovena tak, že nepřesáhne dobu potřebnou k tomu, aby incident zaznamenaný kamerou bylo možno dále prošetřit a zajistit další potřebné informace, nutné například k předání záznamu příslušným orgánům či pojišťovně. Takovou dobou je nejvýše 14 dnů u prostor uvedených ad 1), v případě prostor uvedených ad 2) pak nejvýše 7 dnů. V odůvodněných případech může správce dobu prodloužit.

Vůči obyvatelům domu je nutno splnit informační povinnost, např. prostřednictvím shromáždění SVJ nebo schůze družstva a následným vyvěšením nebo rozesláním informace o umístění a provozu kamerových systémů v domě všem jeho obyvatelům, a to samozřejmě ještě před zahájením monitoringu. Dále je třeba umístit informační tabulky u všech vstupů do sledovaných prostor, včetně vstupu do výtahu, které musí obsahovat alespoň informaci, že prostor je sledován kamerovým systémem a musí zde být uveden i správce – provozovatel kamerového systému, resp. kontaktní osoba nebo sdělení, kde bude subjektu údajů (monitorované osobě) poskytnuta (např. v písemné podobě) kompletní informace o zpracování v rozsahu požadovaném zákonem.

Správce je povinen před zahájením zpracování osobních údajů, prostřednictvím kamerového systému, oznámit zamýšlené zpracování Úřadu postupem podle § 16 zákona. Registraci je možno provést prostřednictvím formuláře, který je dostupný na stránkách uoou.cz, musí se však udělat ještě před tím, než se začne natáčet, ideálně tedy ještě před instalací kamer. Chybějící registrace je sama o sobě důvodem pro udělení sankce.

Zákon ukládá správcům a dalším osobám, které na základě jejich pověření zpracovávají osobní údaje (tedy zpracovatelům), povinnost přijmout a dokumentovat řadu bezpečnostních opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich jinému zneužití.

Jakýkoliv svévolný přístup ke kamerovému systému a jeho záznamům, včetně manipulace s nimi, mimo stanovený bezpečnostní režim, bez důvodu prověření konkrétního incidentu, je deliktem podle zákona o ochraně osobních údajů pod pokutou až 5 mil. Kč.


Metodika provozování kamerových systémů

 • Stanovisko ÚOOÚ (Úřad pro ochranu osobních údajů) č. 1/2016 k umístění kamerových systémů v bytových domech.
  stáhnout soubor PDF 203,48kB 16.05.16 staženo: 276x
 • Provozování kamerových systémů. Metodika pro splnění základních povinností ukládaných zákonem o ochraně osobních údajů.
  stáhnout soubor PDF 4,13MB 16.05.16 staženo: 190x
 • Oznámení o zpracování (změně pracování) osobních údajů.
  stáhnout soubor PDF 26,27kB 16.05.16 staženo: 223x