Úvodní strana » Služby » Technická oblast » Pokyny pro vyřízení


Pokyny pro vyřízení

Pokyn pro vyřízení souhlasu se zasklením lodžie a k montáži klimatizační jednotky nebo antény, popřípadě jiné stavební úpravě. Platnost pokynů od července 2012.


Pokyn pro vyřízení souhlasu se zasklením lodžie

 1. Doložit certifikáty, prohlášení o shodě od dodávaného výrobku.
 2. Uvádět zda se bude jednat o bezrámový nebo rámový systém zasklení.
 3. V případě, že nebyl použit certifikovaný systém, je potřeba vyjádření požárního specialisty, že nedojde ke zhoršení požární bezpečnosti stavby,
 4. Povolení k realizaci od příslušného stavebního úřadu,
 5. Povolení k realizaci doručit v kopii na družstvo.
 6. V případě zásahu do opravené fasády (střechy) v záruce doložit souhlas firmy, která opravu provedla, včetně vyjádření, že bude nadále držet záruku dle smlouvy o dílo.
 7. V případě užití výtahu (přeprava materiálu) nesmí dojít k jeho přetížení a poškození.
 8. Odborné práce budou vykonávat pouze odborní pracovníci.
 9. Žadatel informuje vedoucího samosprávy / SVJ.
 10. Žadatel nese plnou odpovědnost za možné škody způsobené v důsledku realizované úpravy.
 11. Žadatel bere na vědomí, že při rekonstrukci lodžie a opravách fasády domu provede demontáž, zpětnou montáž a případné úpravy na vlastní náklady.
 12. Budou dodrženy veškeré předpisy PO a BOZ související s prováděním prací.
 13. Úpravy provede žadatel na vlastní náklady.
 14. Žadatel oznámí na HODOŇAN, stavebním bytovém družstvu odd. PZF ukončení prací za účelem jejich případné kontroly.

Pokyn pro vyřízení souhlasu k montáži klimatizační jednotky nebo antény

 1. Doložit 75 % souhlas vlastníků a družstevníků s montáží klimatizační jednotky a Technický popis montáže s umístěním jednotky.
 2. Odvod kondenzátu z jednotky musí být sveden do sběrné nádoby.
 3. Umístit venkovní klimatizační jednotku na balkon či lodžii je-li součástí bytu.
 4. V případě zásahu do opravené fasády (střechy) v záruce doložit souhlas firmy, která opravu provedla, včetně vyjádření, že bude nadále držet záruku dle smlouvy o dílo.
 5. V případě užití výtahu (přeprava materiálu) nesmí dojít k jeho přetížení a poškození.
 6. Odborné práce budou vykonávat pouze odborní pracovníci.
 7. Žadatel informuje vedoucího samosprávy / SVJ.
 8. Žadatel nese plnou odpovědnost za možné škody způsobené v důsledku realizované úpravy.
 9. Žadatel bere na vědomí, že při rekonstrukci lodžie a opravách fasády domu provede demontáž, zpětnou montáž a případné úpravy na vlastní náklady.
 10. Budou dodrženy veškeré předpisy PO a BOZ související s prováděním prací.
 11. Úpravy provede žadatel na vlastní náklady.
 12. Žadatel oznámí na HODOŇAN, stavebním bytovém družstvu odd. PZF ukončení prací za účelem jejich případné kontroly.

Stavební úpravy

Před každou stavební úpravou či rekonstrukcí bytu, jako je třeba bourání a posouvání příček, renovace bytového jádra, instalace vzduchotechniky, zasklení lodžií a výměna oken, je nutno tyto úpravy ohlašovat stavebnímu bytovému družstvu HODOŇAN. Vyžaduje-li stavební úprava stavební povolení je navíc nutno postupovat dle platného stavebního zákona a ohlásit případně požádat místně příslušný obecný stavební úřad.

Při provádění stavebních úprav je nutné dodržet následující podmínky družstva:

 1. zásah do nosných zdí je nutno nechat odsouhlasit příslušným stavebním úřadem,
 2. před bouráním otvorů nebo celých zdí je nutné doložit posouzení statika,
 3. bourací práce budou probíhat v době od 7.00 hod do 18.00 hod,
 4. vybouraný materiál odklidí žadatel na veřejnou skládku,
 5. po dokončení provede žadatel úklid společných prostor, které byly úpravou znečištěny,
 6. odborné práce budou vykonávat pouze odborní pracovníci,
 7. v případě provádění nových rozvodů elektroinstalace a plynu dodá žadatel po dokončení těchto prací na družstvo příslušné revize,
 8. je zakázáno provádět výřezy drážek do panelů pro vedení elektrorozvodů
 9. v případě přestavby bytových jader bude zachován přístup do montážní šachty o rozměrech 196×87 cm z důvodu případné výměny rozvodů teplé a studené vody. Při výměně WC nedoporučujeme osazovat závěsné WC (Geberit),
 10. nesmí se zasahovat do zařízení a systémů stávajících hlavních (domovních) rozvodů vzduchotechniky, protože může dojít při neodborném zásahu (např. instalace ventilátoru v digestoři) k přenášení pachů z takovéhoto bytu do ostatních bytů na dané stoupačce hl. domovní vzduchotechniky, a tím porušení funkčnosti celého systému.
 11. jakýkoliv zásah do vytápění a zařízení na měření tepla bez souhlasu družstva není možný. Musí být vždy projednán s odbornými pracovníky družstva cestou písemné žádosti. Bez písemného souhlasu se stanovenými podmínkami k provedení úprav nelze jakékoliv práce a úpravy provádět, tedy ani zahájit!,
 12. součástí přestavby bytového jádra musí být zabudování zvukotěsné a vodotěsné izolace,
 13. žadatel informuje vedoucího samosprávy a vlastníky bytů ve vchodě o započetí prací,
 14. budou dodrženy veškeré předpisy PO a BOZ související s prováděním stavebních úprav v bytech dle platných ČSN,
 15. veškeré stavební úpravy provede žadatel na vlastní náklady,
 16. žadatel oznámí na HODOŇAN, stavebním bytovém družstvu odd. PZF ukončení prací za účelem jejich kontroly,
 17. při výměně oken bude zachováno původní dělení a barva,
 18. při zřizování topných kamen či krbů v bytě je nutno předložit souhlas všech družstevníků, vlastníků bytů v domě a revizní zprávu od kominíka. Periodu čištění si žadatel zajistí a uhradí sám.

Pokyn pro výměnu vstupních dveří do bytu

Při výměně vchodových dveří do bytu požadujeme výměnu za protipožární, i když stávající protipožárními nebyly. Ukládá to totiž aktuální norma, která při stavbě domu ještě nebyla v platnosti. Musí být zachován stávající rozměr a musí splňovat podmínky ČSN 73 0810 a ČSN 73 0802, podle kterých musí vstupní dveře do samostatného požárního úseku vykazovat požární odolnost min. 30 minut.

Souhlas družstva ke stavebním úpravám vydává pracovník SBD HODOŇAN pan Kozumplík. Podmínkou vydání souhlasu s provedením prací je úhrada poplatku dle aktuálního sazebníku.