Úvodní strana » Dokumenty » Směrnice » Volební řád pro volby představenstva


Volební řád pro volby představenstva

Volební řád pro volby představenstva a kontrolní komise


Pro volby členů představenstva a kontrolní komise a náhradníků do těchto orgánů stavebního bytového družstva HODOŇAN, platí následující volební řád, který byl schválen shromážděním delegátů dne 27. 5. 2014, včetně dodatků.

I. Úvodní ustanovení

1.1 Volební řád upravuje postup nejvyššího orgánu družstva – shromáždění delegátů při volbách členů představenstva a kontrolní komise, náhradníků představenstva a kontrolní komise.

1.2 Shromáždění delegátů volí 7 členů představenstva, 3 členy kontrolní komise, 1 náhradníka představenstva a 1 náhradníka kontrolní komise.

1.3 Volby vyhlašuje představenstvo družstva. Termín pro zahájení předkládání návrhů včetně místa pro jejich přijímání a termín konání voleb se zveřejní nejpozději 3 měsíce před termínem konání volebního shromáždění delegátů způsobem v družstvu obvyklým.

II. Volební komise

2.1 Volební komise je volena na shromáždění delegátů.

2.2 Návrh na složení volební komise předkládá představenstvo v počtu 3 – 5 členů (včetně předsedy volební komise).

2.3 Volební komise ve své působnosti:

a) Předkládá shromáždění delegátů návrhy všech kandidátů pro volbu členů představenstva, kontrolní komise a náhradníka představenstva a kontrolní komise.

b) Přijímá dotazy k předloženým návrhům a podává vysvětlení.

c) Dozírá na dodržování ustanovení volebního řádu a na průběh voleb.

d) Provádí sčítání odevzdaných hlasů v případě tajných voleb a dohlíží na sčítání hlasů při veřejném hlasování.

2.4 Volební komise sepisuje o průběhu voleb zápis, který tvoří přílohu z jednání shromáždění delegátů.

2.5 Předseda volební komise seznamuje shromáždění delegátů s průběhem a výsledky voleb.

III. Navrhování kandidátů

3.1 Návrh na kandidáta do představenstva a kontrolní komise může podat představenstvo, kontrolní komise nebo samospráva. Návrh musí obsahovat: – navrhovatele – jméno a příjmení navrhovaného kandidáta – věk, bydliště, povolání – orgán, do kterého je navrhován – podpis navrhovatele – písemný souhlas navrhovaného člena s kandidaturou, písemný souhlas se zveřejněním osobních údajů v souvislosti s volbou a čestné prohlášení, že splňuje podmínky dle čl. 13, 56 a 57 platných stanov družstva

3.2 Podávat návrhy na kandidáty do představenstva a kontrolní komise je možné jen do 30 kalendářních dnů před konáním volebního shromáždění. Adresa pro doručování je sekretariát SBD HODOŇAN.

3.3 Pořadí kandidátů na kandidátní listinu pro volbu členů orgánu se sestavuje podle abecedního pořadí. Na kandidátní listině se u každého kandidáta uvádí jméno, příjmení, bydliště, věk, povolání, délka členství v družstvu, údaj zda se jedná o nájemce, vlastníka či nebydlícího člena družstva a dosud vykonávané funkce v družstvu.

3.4 Kandidátní listina může obsahovat větší počet kandidátů, než kolik členů a náhradníků má být voleno.

3.5 Žádný z kandidátů nemůže kandidovat současně do představenstva a do kontrolní komise.

3.6 Jako kandidáti pro volbu do představenstva a kontrolní komise mohou být navrženi jen ti členové družstva, kteří plní povinnosti člena družstva dle čl. 13, 56 a 57 platných stanov družstva.

3.7 Před samotnou volbou členů představenstva a kontrolní komise uvede pověřený člen volební komise jednotlivé návrhy se stručnou charakteristikou kandidátů.

3.8 Delegáti se mohou k navrženým kandidátům vyjádřit. Oslovenému kandidátovi musí být umožněna odpověď, a to před tím, než se přistoupí k hlasování.

IV. Hlasování

4.1 Volbu členů představenstva a kontrolní komise provádí shromáždění delegátů tajným hlasováním, pokud se neusnese na veřejném hlasování (aklamaci).

4.2 Každý delegát s hlasem rozhodujícím má jeden hlas a hlasuje osobně.

V. Veřejné hlasování

5.1 Při veřejném hlasování hlasuje shromáždění delegátů o každém navrženém kandidátovi na člena představenstva, kontrolní komise, 1 náhradníka představenstva a 1 náhradníka kontrolní komise samostatně. Při tomto hlasování je zvoleno těch 7 kandidátů na členy představenstva, 1 náhradník představenstva a 3 kandidáti na členy kontrolní komise a 1 náhradník kontrolní komise, kteří obdrží nejvíce hlasů, nejméně však nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů.

5.2 V případě rovnosti hlasů desíti a více kandidátů na prvním pořadí při volbě představenstva a šesti a více při volbě kontrolní komise, postupují tito kandidáti s rovným počtem hlasů do druhého kola.

5.3 Pokud bude počet kandidátů, kteří dosáhli rovnosti hlasů na druhém nebo dalším pořadí spolu s počtem kandidátů na předchozích pořadích větší než devět u představenstva a pět u kontrolní komise, postupují kandidáti s rovným počtem hlasů na prvním následujícím pořadí, na kterém byli kandidáti zvoleni, do dalšího kola, za předpokladu, že tito kandidáti obdrželi nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů.

5.4 V případě, že nebylo v prvním kole zvoleno všech sedm členů představenstva nebo tři členové kontrolní komise, pokračují volby druhým, případně dalším kolem, ve kterém se volí pouze počet členů představenstva a kontrolní komise, který nebyl obsazen v předchozích volebních kolech.

5.5 Při hlasování ve druhém a dalším kole se hlasuje a provádí sčítání hlasů obdobným způsobem jako u kola prvního. Do druhého kola, případně dalšího kola postupují nezvolení kandidáti.

VI. Tajné hlasování

6.1 Pro případ tajných voleb musí být připravena volební schránka, kterou před zahájením voleb volební komise uzavře.

6.2 Volební komise zajistí, aby všichni přítomní delegáti obdrželi volební lístky, na kterých budou uvedena jména a příjmení všech navržených kandidátů. Volební lístky budou samostatně pro volbu představenstva i pro volbu kontrolní komise. Vydání volebních lístků delegátům, jejichž mandát byl ověřen, je volební komisí dokladováno v protokolu o volbách.

6.3 Na volebním lístku pro volbu představenstva jsou všichni kandidáti uvedeni společně v abecedním pořadí. Na volebním lístku pro volbu kontrolní komise jsou uvedeni všichni kandidáti společně v abecedním pořadí.

6.4 Delegát dává svůj hlas tomu kandidátovi, jehož jméno a příjmení na volebním lístku neškrtne. Pro které nehlasuje – přeškrtne. Je-li na volebním lístku více kandidátů než je určeno pro volbu do představenstva (7) a pro volbu kontrolní komise (3), musí být vyškrtnuto nejméně tolik kandidátů, kolik tento stanovený počet přesahuje, jinak je volební lístek neplatný.

6.5 Sčítání hlasů se provádí obdobným způsobem jako u veřejného hlasování, který je uveden v bodech 5. 2 až 5.5.

VII. Posuzování volebních lístků

7.1 Neplatné jsou volební lístky, které nejsou autentické na předepsaných volebních lístcích a vydané volební komisí.

7.2 Ponechá-li volič na volebním lístku více kandidátů, než má být zvoleno, je tento volební lístek neplatný.

7.3 Vzniknou-li o platnosti volebního lístku nebo hlasu pochybnosti, rozhoduje o platnosti volební komise hlasováním, což zaznamená do zápisu volební komise.

7.4 Neplatný je i volební lístek, škrtne-li delegát všechny kandidáty nebo celý volební lístek.

VIII. Výsledky voleb a jejich vyhlášení

8.1 Po provedeném zjištění výsledku voleb sepíše volební komise zápis, který podepisují všichni členové volební komise. V zápise o volbách musí být uvedeny tyto skutečnosti: – doba počátku a ukončení hlasování (volby), – celkový počet delegátů zapsaných do seznamu delegátů – celkový počet delegátů, kterým byly vydány volební lístky – celkový počet delegátů, kteří se zúčastnili hlasování – počet odevzdaných volebních lístků (platí jen pro tajné volby) – počet odevzdaných neplatných volebních lístků (platí jen pro tajné volby) – počet hlasů pro jednotlivé kandidáty – záznam o rozhodnutí volební komise ve sporných případech – stručný obsah oznámení, dotazů a připomínek došlých volební komisi před nebo v průběhu hlasování

8.2 Předseda volební komise seznámí shromáždění delegátů s obsahem zápisu a vyhlásí výsledky voleb. Zápis volební komise je součástí zápisu z jednání shromáždění delegátů.

8.3 Členem voleného orgánu (představenstva a kontrolní komise) je zvolen ten kandidát, který obdržel nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů.

8.4 Pokud bude zvoleno představenstvo a kontrolní komise v počtu členů určeném stanovami družstva a nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů získají také další kandidáti, jsou tito kandidáti zvoleni náhradníky do představenstva a kontrolní komise.

IX. Volba předsedy a místopředsedů představenstva

9.1 Bezprostředně po skončení shromáždění delegátů se koná ustavující schůze představenstva. Ustavující schůzi představenstva zahajuje nejstarší člen představenstva. Jako první zahájí volbu předsedy, přijímá návrhy a nechá o nich hlasovat. Do funkce předsedy představenstva je zvolen kandidát, který obdržel nadpoloviční většinu přítomných hlasů.

9.2 Na návrh nově zvoleného předsedy představenstva pak představenstvo volí dva místopředsedy představenstva. Do funkce místopředsedů představenstva jsou zvoleni kandidáti, kteří obdrželi nadpoloviční většinu přítomných hlasů.

9.3 O průběhu a výsledku voleb se pořizuje zápis.

X. Volba předsedy a místopředsedy kontrolní komise

10.1 Kontrolní komise na své první ustavující schůzi volí ze svého středu předsedu a místopředsedu kontrolní komise.

10.2 Volbu řídí věkově nejstarší člen kontrolní komise. Do funkce předsedy a místopředsedy kontrolní komise jsou zvoleni kandidáti, kteří obdrželi nadpoloviční většinu hlasů všech přítomných členů kontrolní komise.

10.3 O provedení voleb platí přiměřeně ustanovení tohoto volebního řádu. O průběhu a výsledku voleb se pořizuje zápis.

XI. Závěrečná ustanovení

11.1 Zvolením nového představenstva a kontrolní komise zaniká mandát těchto dosavadních orgánů družstva.

11.2 Pokud nebude zvoleno představenstvo nebo kontrolní komise v minimálním počtu stanoveném stanovami družstva, považují se volby za neuskutečněné a proběhnou znovu na nejbližším shromáždění delegátů. V tomto případě vykonávají funkci členů představenstva a kontrolní komise jejich stávající členové.

11.3 Na uvolněné místo člena představenstva nebo kontrolní komise nastupuje jako první ten náhradník, který ve volbách získal více hlasů.

11.4 Tento volební řád byl schválen shromážděním delegátů dne 27. 5. 2014. Volební řád ruší volební řád HODOŇANU, stavebního bytového družstva, Hodonín, týkající se voleb do představenstva, kontrolní komise a náhradníků představenstva a kontrolní komise ze dne 23. 5. 1996.


Přiřazené dokumenty ke stažení

  • Dodatek č. 1 k volebnímu řádu pro volby do představenstva a kontrolní komise
    stáhnout soubor PDF 77,0kB 30.09.20 staženo: 128x
  • Volební řád pro volby představenstva a kontrolní komise.
    stáhnout soubor DOC 72,0kB 15.05.15 staženo: 568x