Úvodní strana » Dokumenty » Směrnice » Zásady výběrového řízení


Zásady výběrového řízení

 1. Výběrové řízení bude zpravidla prováděno na práce, jejichž hodnota bude větší než 30 tis. Kč nebo i nižší, pokud o to bytové družstvo nebo samospráva požádají.
 1. Práce, pro které má být výběrové řízení vypsáno, musí být jednoznačně zadatelné, včetně jejich popisu, rozsahu a časové posloupnosti.
 1. Při stanovení technického řešení velkých oprav bytových domů se vychází z návrhů odpovědných pracovníků družstva a zástupců samosprávy. V podmínkách pro výběrové řízení se zadává požadavek na takový způsob technického řešení, který odpovídá platným předpisům a stupni vývoje dané technologie, přičemž je třeba vždy klást důraz na zlepšení vlastností objektu. O volbě navrhovaných řešení rozhoduje výběrová komise. V případě, že nedojde k dohodě samosprávy a výběrové komise, rozhoduje o způsobu technického řešení ředitel družstva. Proti jeho rozhodnutí se může samospráva odvolat k představenstvu družstva. Proti rozhodnutí představenstva družstva není odvolání.
 1. Před vypsáním výběrového řízení musí samospráva sdělit své rozhodnutí o způsobu zajištění finančních prostředků pro financování celé zakázky – zvýšením příspěvků do dlouhodobých záloh, jednorázová úhrady, projednaná a odsouhlasená půjčka nebo kombinace těchto způsobů.
 1. Před vypsáním výběrového řízení sdělí samospráva, zda požaduje, aby byla k předložení nabídky vyzvána jí navrhovaná firma, která není mezi firmami, jež budou obeslány družstvem a se kterými spolupracuje družstvo na jiných zakázkách. Pokud firma navržená samosprávou má špatnou pověst pro solidnost v plnění závazků, nemusí být požadavek na její vyzvání splněn. Před vypsáním výběrového řízení projedná samospráva s družstvem základní požadavky na konkrétní zakázku.
 1. V případě použití finančních prostředků formou dotací ze státních prostředků bude další výběrové řízení pokračovat podle zák. 199/94 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
 1. Výběrové řízení organizované družstvem nemá charakter soutěže a nebude takto hodnoceno.
 1. Zadání kriterií pro výběrové řízení :
  • název a adresa objektu
  • předmět dodávky
  • rozsah dodávky
  • termín provedení prací
  • cena dodávky
  • záruky
  • způsob fakturace
  • sankce
  • ostatní ustanovení neurčená v předchozích bodech
  • termín závaznosti nabídky
  • termín a způsob předložení nabídky
 1. Výběr bude provádět 7 členná výběrové komise, jejímiž členy jsou zástupci představenstva (2), družstva (2) a samosprávy (3). O výsledku výběrového řízení družstvo informuje všechny předkladatele nabídek.
 1. V případě, že nedojde k dohodě o zhotoviteli v této komisi, bude výběrové řízení předloženo k rozhodnutí řediteli družstva. Proti jeho rozhodnutí se může samospráva odvolat k představenstvu družstva. Proti rozhodnutí představenstva družstva není odvolání.
 1. Na základě výsledku výběrového řízení uzavírají jménem družstva smlouvu o dílo statutární zástupci družstva. V případě rozhodnutí o zhotoviteli představenstvem družstva uzavírá smlouvu o dílo předseda představenstva a další člen představenstva. Smlouvu parafuje na důkaz seznámení se s jejím zněním zástupce samosprávy. Odpovědnost za plnění podmínek stanovených smlouvou nese hospodářské vedení družstva.
 1. Vypracovaná smlouva o dílo musí obsahovat body, které byly předmětem výběrového řízení v rozsahu minimálně odpovídajícímu nabídce vítězného návrhu.
 1. Všechna další jednání ohledně zhotovovaného díla jsou vedena pracovníky družstva a samospráva je s nimi seznámena. Tato jednání nesmí měnit podstatné náležitosti smlouvy. V případě změny podstatných náležitostí je s jejich zněním seznámena samospráva, která se k těmto skutečnostem neprodleně vyjádří.

Hodonín, 17. června 2004
Schváleno shromážděním delegátů dne 17. června 2004.


Přiřazené dokumenty ke stažení

 • Zásady při provádění výběrového řízení
  stáhnout soubor PDF 91,3kB 05.11.07 staženo: 2044x