Úvodní strana » Dokumenty » Úhrada nájemného » Vyúčtování zálohových plateb (topná sezóna)


Vyúčtování zálohových plateb (topná sezóna)

Vyúčtování zálohových plateb se řídí zákonem č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům.
Provádí se jednou ročně za kalendářní rok, a to nejpozději do 4 kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období (zúčtovací období = leden až prosinec předcházejícího roku). V tomto termínu družstvo zajistí, aby s konkrétním vyúčtováním byl písemně seznámen konečný spotřebitel.

Nedoplatky

jsou splatné do 31. 8. v roce, který následuje po skončení zúčtovacího období.

Přeplatky

jsou vráceny v souladu se zákonem nejpozději do 31. 8. v roce, který následuje po skončení zúčtovacího období, pokud vedení družstva nerozhodne jinak. V případě přeplatku budou veškeré dluhy s odvoláním na § 1982, zák. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen OZ) započteny. Tyto informace jsou uvedeny i na samotném vyúčtování zálohových plateb. Finanční vyrovnání je dle platné legislativy provedeno s příjemcem služeb,
a to
a) na bankovní účty dle písemných ujednání;
b) poštovní poukázkou prostřednictvím České pošty, s. p. – pokud chybí písemné ujednání.

Formulář vrácení příp. přeplatku naleznete:Dokumenty-Formuláře-Ostatní formuláře.
V případě změny (zrušení) účtu, sdělte tuto změnu písemnou cestou na odd. nájemného, a to NEJPOZDĚJI DO 31. 5. roku, který následuje po skončení zúčtovacího období.

Reklamace k vyúčtování TS

Podle aktuální platné legislativy můžete podat písemně námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování, a to v období od 1. 5. do 31. 5. v úřední dny. V námitkách k vyúčtování zálohových plateb je třeba uvést to, v čem spatřujete nesprávnost, nelze pouze namítat, že výše přeplatku nebo nedoplatku není správná.

Výši přeplatku a nedoplatku ovlivňují změny cen služeb, úpravy záloh na služby, ale i např. některá úsporná opatření (zateplení domu, instalace termoventilů a regulátorů tepla, modernizace rozvodů vody, hospodárnost či nehospodárnost uživatelů bytové jednotky v bytech i ve společných částech domu apod.)

Vyúčtování zálohových plateb při prodeji bytové jednotky
S odkazem na § 1186, OZ neprovádí družstvo rozúčtování zálohových plateb při prodeji bytové jednotky na původního a nového uživatele bytu. Nový vlastník je povinen uhradit případný nedoplatek vzniklý z vyúčtování zálohových plateb za kalendářní rok, ve kterém došlo k převodu vlastnického práva.