Úvodní strana » Dokumenty » Formuláře » Zápis ze schůze samosprávy


Zápis ze schůze samosprávy

Pokyn k provádění členských a výborových schůzí samospráv

Vzhledem k tomu, že o konání a průběhu členských a výborových schůzí musí být pořízeny zápisy, které ne vždy odpovídají stanovám, vydává bytové družstvo pokyn k bezchybnému zpracování materiálů:

1.) Členské schůze a výbory samospráv jsou podle ustanovení čl. 55 stanov SBD orgány družstva.

2.) O svolání členské schůze samosprávy a o pořadu jednání musí být členové samosprávy uvědoměni nejméně osm dnů před jejím konáním. Písemná pozvánka musí obsahovat datum, hodinu, místo jejího konání a pořad jednání. Písemnou pozvánku může nahradit písemné oznámení vyvěšené na oznamovacích tabulích ve všech domech v okruhu působnosti samosprávy.

3.) O průběhu jednání všech orgánů družstva, tudíž i členských schůzí samospráv a výborů samospráv, se pořizuje zápis, který musí obsahovat:

 • datum a místo konání schůze
 • přijatá usnesení s výsledky hlasování (o každém usnesení se hlasuje samostatně)
 • nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zapsání

Přílohu každého zápisu tvoří:

 • prezenční listina účastníků jednání s jejich podpisy
 • pozvánka
 • podklady předložené k projednávaným bodům

4.) Zápis z členské a výborové schůze samosprávy předá výbor samosprávy družstvu do osmi dnů po konání schůze.

5.) Výbor samosprávy je způsobilý se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.
Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných.
Zápis ze schůze výboru musí být podepsán všemi přítomnými členy.

6.) Členská schůze samosprávy je způsobilá se usnášet:

 • je-li přítomna nadpoloviční většina členů samosprávy. V případě rozhodování podle čl. 81, odst. 2, písm. g) a h) stanov je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů samosprávy,
 • není-li v hodinu uvedenou pro konání členské schůze samosprávy přítomna nadpoloviční většina jejich členů, může se schůze konat o čtvrt hodiny později za přítomnosti nejméně tří členů samosprávy. Může však jednat a rozhodovat pouze o těch záležitostech, které byly uvedeny na pořadu jednání. K platnosti usnesení v takovém případě se vyžaduje souhlas dvou třetin přítomných členů. Ustanovení tohoto odstavce neplatí při rozhodování podle čl. 81, odst. 2, písm. g) a h) stanov.

7.) Zápis členské schůze musí být podepsán členem výboru samosprávy, který se zúčastnil členské schůze, pokud jím není předseda výboru samosprávy a dále musí být ověřen dvěma ověřovateli zápisu zvolenými na začátku jednání a uvedenými v zápise.

8.) V ostatních věcech je třeba se řídit příslušnými ustanoveními článků stanov družstva.


Formulářové dokumenty ke stažení

 • Pozvánka na volební členskou schůzi samosprávy (Příloha č. 1.1).
  stáhnout soubor PDF 14,7kB 16.07.20 staženo: 378x
 • Zápis z volební členské schůze samosprávy (Příloha č. 2.1).
  stáhnout soubor PDF 33,7kB 16.07.20 staženo: 390x
 • Zápis z ustavující schůze výboru samosprávy (Příloha č. 2.3).
  stáhnout soubor PDF 18,6kB 16.07.20 staženo: 304x